Aile Hukuku

Baha Dinler Hukuk Bürosu olarak aile hukuku içerisinde sıklıkla karşılaşılan anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, mal rejiminden kaynaklı davalar, nişanlılık, velayet ve nafaka başta olmak üzere aşağıda alfabetik olarak sıralanmış tüm iş ve işlemleri yurt içi ve yurt dışında tüm yenilikleri takip ederek müvekkillerine profesyonel ve başarı odaklı bir hizmet sunmaktadır.

Şirketler Hukuku

Baha Dinler Hukuk Bürosu olarak olarak müvekkillerimize şirketlerinin kuruluş aşamalarından tasfiye süreçlerinin tamamlanmasına değin yazılı ve sözlü danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra dava ve takiplerinin temsilleri konusunda da hizmet vermekteyiz. Kurumsal danışmanlık ve yönetimle ilgili her türlü hukuki konuda müvekkillerimizle sıkı ve yoğun bir işbirliği içerisinde olup ticari ve hukuki gereksinimlerine göre şirketlere alternatif çözüm önerileriyle hukuki bilgilendirme faaliyetini yürütmekteyiz.

İdare ve Vergi Hukuku

Baha Dinler Hukuk Bürosu olarak idari yaptırımlara karşı idare mahkemelerinde, vergi mahkemelerinde ve Danıştay’da açılacak, iptal davaları, tam yargı davaları, belediyelerin imar ve iskân işlemlerine karşı yapılacak itirazlar, kamulaştırma davaları, imar davaları, kamu ihalelerinde temsil ile ihale takibi, ödeme emrinin iptali vb. idare ve vergi hukukunun kapsamına giren konularında dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Ticaret Hukuku

Baha Dinler Hukuk Bürosu olarak şahıs ve şirket yapılaşmasında olan müvekkillerimize ticaret hukuku alanına giren konularda Kıymetli Evrak Hukuku, Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Şirket Kuruluşları, Şirket Tasfiyeleri, Ortaklık Anlaşmaları, Ortaklar Kurulu Kararları, Genel Kurul Kararları, Şirket Ana Sözleşmeleri, Şirket Yönetimleri, Yönetim Kurulu Üyelikleri, Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları ve Hisse Devirleri, Konkordato sürecinin başlatılması ve takip edilmesi başta olmak üzere müvekkillerimizin haklarının korunmasında hukuki danışmanlık, görüş ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Gayrimenkul Hukuku

Baha Dinler Hukuk Bürosu olarak gayrimenkul araştırması dahil olmak üzere alım süresinden satım sürecine değin her türlü aşamada müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız. Bu kapsamda, İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması, tadili, sonuçlandırılması ve takip edilmesi, Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, tadili, sonuçlandırılması ve takip edilmesi, Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, tadili, sonuçlandırılması ve takip edilmesi, Kentsel Dönüşüm Projelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, Tapu iptal ve tescil davaları, Sınırlı ayni haklardan kaynaklanan davalar, Haksız işgal sebebiyle ecrimisil talepli davalar, Kiracılık ilişkisinden kaynaklanan her türlü davalar (Kira bedelinin tespiti, kira bedelinin artırımı, temerrüt nedeniyle tahliye, gereksinim nedeniyle tahliye, yeniden inşa nedeniyle tahliye, süre aşımı nedeniyle tahliye, iki haklı ihtar nedeniyle tahliye olmak üzere 6098 sayılı kanun kapsamındaki tahliye davaları), Kira sözleşmelerinin hazırlanması, tadili, sonuçlandırılması ev takip edilmesi, Gayrimenkul ipoteği ve fekki davaları, Konut Yapı kooperatiflerinde hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması, Kat malikleri kanunu çerçevesinde site ya da apartman yönetimlerine hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması ve bu kanun kapsamında çıkan ihtilafların dava ya da alternatif çözümlerle sonuçlandırılması çerçevesindeki tüm gayrimenkul hukukundan kaynaklanan ihtilaflarda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Tüketici Hukuku

Baha Dinler Hukuk Bürosu olarak tüketici hukuki ile ilgili her türlü konuda müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmetini gerçekleştirmekteyiz. Bu kapsamda; Tüketici ile satış sağlayan kişi arasındaki uyuşmazlıkların çözümü, Tüketici haklarının mevzuata uygun bir şekilde sağlanması, Tüketici mahkemeleri ve hakem heyetleri önünde tüketicinin tamir, iade, tazminat ve benzeri diğer tüm haklarının kazanılması şeklinde danışmanlık ve temsil hizmetleri, Tip sözleşmeler, genel işlem koşulu niteliğindeki sözleşmeler vb. durumlarda tüketicinin hakları ve korunması, Abonelik sistemleri, garanti belgeleri, ayıplı iş ve hizmetlerin tanzimi vb. tüketici hukukunun görev alanına giren tüm konularda dava ve danışmanlık hizmetini gerçekleştirmekteyiz.

Franchising Hukuku

Baha Dinler Hukuk Bürosu olarak franchise ve distribütörlük ilişkileri ve sözleşmelerinin müvekkillerimizin menfaati doğrultusunda hazırlanması konusunda hukuki danışmanlık ve destek sağlanmaktadır. Franchise ve distribütörlük sözleşmeleri hukukumuzda sui generis sözleşmeler olarak anılmaktadır. Söz konusu sözleşmelerin ticari yaşamda hak kaybına uğranmaması için marka hakkıyla birlikte korunması, know how un tespit edilerek sözleşmede belirtilmesi, royalty bedelleri, giriş bedelinin tespiti vb. sözleşmenin esaslı unsurlarının distrübütörlük ve franchise sözleşmeleri içerisinde yer edinmesi oldukça büyük önem arz etmektedir. Bu noktada yerli ve yabancı müvekkillerimizin marka, ürün ya da hizmetlerinin tanınırlığının sağlanması, kendilerine vermiş olduğu hakların kullanılması ve değerlerinin yükseltilmesi amacıyla distrübütörlük ve franchise sözleşmelerin tanzimi, sözleşme öncesi görüşmelerin sağlanması, sözleşmelerin uygulanırlığının denetlenmesi ve feshi konusunda danışmanlık ve dava hizmetlerini sunmaktayız.

Ceza Hukuku

Baha Dinler Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimiz ceza yargılamasının soruşturma aşamasından kovuşturma aşamasının tamamlanmasına değin her mecrada temsili sağlanmaktadır. Baha Dinler hukuk bürosu ekibinin ceza hukukunda çocuk ve kadına yönelik şiddetlerde sertifikalı çalışmaları olup Türk Ceza Kanunu kapsamında ortaya çıkabilecek her türlü ihtilafta gerek müşteki vekili gerekse de sanık müdafi olarak her türlü hizmeti müvekkillerine sağlamaktadır. Bu noktada, Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren suçlar, Asliye Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren suçlar, Sulh Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren suçlar, Askeri Ceza Mahkemelerinin (Kapatılan) görev alanına giren suçlar, Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren suçlar, Çocuk Mahkemeleri ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren suçlar da müvekkillerine hukuki destek sağlamakta ve yüksek menfaatleri kapsamında her türlü hukuki desteği sağlamaktayız.

Sosyal Güvenlik Hukuku

Baha Dinler Hukuk Bürosu olarak yerli ve yabancı müvekkillerimizin iş sözleşmelerinin hazırlanması, şirket iç yönergelerinin ve pozisyonlarının oluşturulması, işçi, işveren vekili ve işverenin görev ve sorumluluklarının düzenlenmesi, çalışanların korunması, iş sağlığı ve güvenliği ile sosyal güvenlik mevzuatına uyum konusunda danışmanlık hizmetinin verilmesi, işçi ve işveren arasındaki ihtilafların çözümü ve ilgili süreçlerin yürütülmesi başta olmak üzere iş ve sosyal güvenlik hukukunda hukuki destek verilmektedir. Baha Dinler Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin taraf oldukları ya da olacakları işçilik alacakları, tazminat, iş kazaları ile sosyal güvenlik hukukundan kaynaklı hizmet tespit davası, rücü davaları başta olmak üzere her türlü dava ve takiplerde temsili de sağlanmaktadır.

Miras Hukuku

Baha Dinler Hukuk Bürosu olarak miras hukukuna ilişkin her türlü konuda hukuki danışmanlık ve dava takip hizmetini vermekteyiz. Miras hukuku ile ilgili başlıca hizmet verdiğimiz konular aşağıda belirtilmiştir. Vasiyetnamenin düzenlenmesi, Vasiyetnamenin iptali, Veraset ilamı alınması, Miras red işlemlerinin yapılması, Mirasın reddi davasının açılması, Tenkis davası açılması, Muris muvazaası davalarının açılması, Tereke tespitinin gerçekleştirilmesi, Mirasçılık belgesinin iptalinin istenmesi, Miras taksim sözleşmeleri ve davalarının takip edilmesi, Ölüme bağlı tasarrufun iptali davalarının açılması şeklindedir.

Sigorta ve Tazminat Hukuku

Baha Dinler Hukuk Bürosu olarak sigortalılar ile sigorta şirketleri arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda, müvekkillerin dava ve sigorta tahkim aşamasında haklarının korunması ve temsili işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davalarının açılması, Hayat ve maluliyet sigortası davaları, Kasko sigortası uyuşmazlıkları, ferdi kazalara ilişkin davalar ve tahkim sürecinin yönetilmesi olmak üzere sigorta hukuku kapsamında hizmet vermekteyiz.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Baha Dinler Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize marka patent hukuku başta olmak üzere, lisans sözleşmeleri, tedbir ve tespit amaçlı el koyma işlemleri dahil olmak üzere müvekkillerimizin fikri ve sınai haklarının korunması ve tespiti konusunda her alanda hizmet vermekteyiz. Fikri mülkiyet Hukuk kapsamında, marka, patent, endüstriyel tasarım, telif hakları ve benzeri fikri ve sınai hakların yasal olarak korunmasının temini, Hakların kullanılmasında hukuki bilgilendirme, Türk Patent Enstitüsü kararlarına karşı  itirazda bulunulması, iptali davalarının açılması, marka ve patent ihlallerinden kaynaklanan davaların açılması ve takibi, fikir ve sanat eserlerine tecavüzden kaynaklı hukuk ve ceza davalarının açılması, marka, patent ve fikri sınai hakların, inhisari lisans sözleşmelerinin ve inhisari olmayan lisans sözleşmelerinin düzenlenmesi, devri, ve sonlandırılmasına ilişkin her türlü danışmanlık ve dava takip hizmetinin gerçekleştirilmesi şeklinde müvekkillerimize yardımcı olmaktayız.

KVKK Hukuku

Baha Dinler Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin kişisel verilerinin korunması, işlenmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması konularında danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız. Bu kapsamda, danışmanlık, kişisel verilerin korunması kanununa uyum projelerinin gerçekleştirilmesi, veri süreç ve analizlerinin yapılarak akış raporlarının düzenlenmesi, kişisel verilerin korunmasına ilişkin sözleşme ve gerekli belgelerin düzenlenmesi ve hukuki denetiminin sağlanması konusunda müvekkillerimize yardımcı olmaktayız.

Yabancı Vatandaşlık Hukuku

Baha Dinler Hukuk Bürosu olarak Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların çalışma ve oturma izinlerinin başvuru ve takibinin gerçekleştirilmesi, Yabancıların Türk vatandaşlığının kazanımına ilişkin başvuru ve takibinin gerçekleştirilmesi, Yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinmesi başta olmak üzere gayrimenkul hukukuna, miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, Yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi başta olmak üzere yabancı gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve dava takip hizmetini sunmaktayız.

Sözleşmeler Hukuku

Baha Dinler Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin faaliyet gösterdikleri iş ve işlemlerinde hukuki destek sağlamak amacıyla her türlü sözleşmelerinin düzenlenmesi, sözleşeme öncesi görüşmelerin sağlanması, tadili ve sonlandırılması kapsamında tüm hukuki işlemleri büyük bir titizlikle yönetme ve sonuçlandırmaktayız. Franchise/Bayilik sözleşmelerinin hazırlanması, Şirket sözleşmelerinin hazırlanması, İkale sözleşmelerinin hazırlanması, Her türlü kira sözleşmesinin hazırlanması, İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması, Alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması, Üretim-tedarik sözleşmelerinin hazırlanması, Başta olmak üzere müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu tüm sözleşmelerin ilgili kanuna uygun bir şekilde hazırlanması ve sonlandırılması için gerekli hukuki destek ve hizmeti gerçekleştirmekteyiz.

Spor Hukuku

Baha Dinler Hukuk Bürosu olarak spor hukukuna ilişkin sporcu sözleşmelerinin hazırlanması, spor kulüplerinin ve sporcuların sponsorluk sözleşmelerinin ve her türlü sözleşmenin hazırlanması, uyuşmazlık Türk yargısı ve tahkim mahkemelerinde müvekkillerin haklarının savunulması ve takip edilmesi başta olmak üzere hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Sağlık Hukuku

Baha Dinler Hukuk Bürosu olarak sağlık hukuku avukatı olarak tıbbin kötü uygulanmasından kaynaklı olarak malpraktis, hekim ve sağlık çalışanlarının hukuki haklarına dair her türlü davanın, hasta haklarının temsili ve davanın açılması hizmetini vermekteyiz. Sağlık hukuku kapsamında tazminat davalarının açılması, idari, cezai ve hukuki sorumluluk davalarının açılması, hasta ve hekim haklarının düzenlenmesi ve uyuşmazlıkların çözümü başta olmak üzere her türlü danışmanlık ve dava takip hizmetini gerçekleştirmekteyiz.

İcra İflas Konkordato Hukuku

Baha Dinler Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin alacaklarını tahsil etmeleri konusunda danışmanlık ve hukuki hizmet verdiğimiz gibi haksız olarak gerçekleştirilen icra takiplerinden zarar görememeleri için de gerekli tüm danışmanlık ve dava hizmetlerini de gerçekleştirmekteyiz. İcra iflas hukuku kapsamında, Müvekkillerimizin alacaklarını tahsil edebilmeleri için her türlü icra takibinin açılması ve takibi, Müvekkillerimiz aleyhine yapılan icra takiplerinde süreç yönetiminin sağlanması, Konkordato ilan edilmesi, başvuru ve süreç yönetimine ilişkin gerekli hukuki işlemlerin yürütülmesi, İhalenin feshi davalarının açılması, Alacaklı ve borçlular ile uzlaşma görüşmelerinin sağlanması, Menfi tespit ve istirdat davalarının açılması, İstihkak davalarının açılması, İcra takibinin, ödeme emrinin iptali için gerekli prosedür ve davaların açılması şeklindedir.